Some Photos from Jon Levitt - Thanks Jon!
keiko mackerel small
keiko old time small
keiko omakase small
keiko uni! small
mackerel lobster small
shui
steam kitchen small
yuki san mackerel salt small